Vedtægter

Samsø Veteranklub

En klub for alle der er interreseret i gamle køretøjer.

Det følgene er Samsø Veteranklubs vedtægter, som er officielle for alle:

 

§1 Navn og hjemsted!

Stk. 1: Foreningens navn er: Samsø Veteranklub.

Stk. 2: Foreningens hjemsted er: Til enhver tid siddende formands adresse på Samsø.

 

§2 Formål!

Stk. 1: Restaurere og brugge de gamle veteraner til ture samt dele viden og faglitteratur. Hyggeligt samvær.

 

§3 Medlemskreds!

Stk. 1: Som medlemmer optages alle med interesse for veteran cykler, knallerter, motorcykler og biler.

Stk. 2: Indmeldelse sker ved henvendelse til forman eller kassere. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent for det første år.

Stk. 3: Udmeldelse kan ske ved henvendelse til formand eller kassere med virking fra udgang af et år.

Stk. 4: Medlemmerne betaler et af generalforsmalingen fatsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår.

 

§4 Generalforsamling!

Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt. Der indkaldes mindst 2 ugers varsel med angivelse af dagsorden. Der indkaldes via gruppens Facebook side og via mail.

Stk. 3: Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer der senest ugedagen forinden har betalt forfaldet kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4: Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 

1: Valg af dirigent

2: Valg af stemmetæller

3: Formandens beretning

4: Regnskabsaflæggelse

5: Behandling af indkommende forslag

6: Fastsættelse af kontingent

7: Valg af formand (2 år – på skift med kasserer)

8: Valg af kasserer (2 år- på skift med formand)

9: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

10: Valg af revisor

11: Eventuelt

 

Stk. 5: Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 14 dage forinden den ordinære generalforsamling.

Stk. 5a: Formand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen. Derefter 2 øvrige medlemmer.

Stk. 6: Generalforsamlingen ledes af en dirigent.

Stk. 7: Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med et simpelt flertal (én over halvdelen af de gyldige stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg hvor der er forslået flere end det antal der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvende reglen om simpelt flertal.

Stk. 8: Valg til bestyrelsen kan kun ske blandt betalende medlemmer.

 

§5 Ekstraordinær generalforsamling!

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter at anmodningen er kommet formandens kendskab.

Stk. 2: Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger, ved besked vis Facebook gruppen og via mail.

 

§6 Foreningens daglige ledelse!

Stk. 1: Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formand består af mindst 3 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2 årig periode.

Stk. 2: Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3:Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper, valgt blandt alle stemmeberettigede, til varetagelse af afgrænsede opgaver.

 

§7 Økonomi, rengskab og revision!

Stk. 1: Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2: Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3: Foreningens regnskab føres af kassereren.

Stk. 4: Regnskabet revideres af den på generalforsamlingens valgte revisorer.

 

§8 Tegningsregler og hæftelser!

Stk. 1: Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formand og mindst ét yderligere bestyrelsesmedlem i foreningen. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2: Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser der påhviler foreningen.

 

§9 Vedtægtsændringer!

Stk. 1: Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal af fremmødte på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2: Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling de vedtages på.

 

§10 Opløsning!

Stk. 1: Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2: I tilfælde af foreningens opløsning søges foreningens aktiver til fordeling på de værende medlemmer af foreningen.

 

§11 Datering!

Stk. 1: Således vedtaget d. 9/9-2015

Email: Veteranklubsamsoe@gmail.com - Telefon: +45 30 82 68 88